Hittagraven - Search among the buried in Stockholm

More search criterias

Find grave

Search by grave location.

Gravskötselfolder 2012

Grave maintenace

5/2/2013.

Hittagravens sökfunktion är uppdaterad

10/21/2013. Med en ny enklarer sökfunktion ska det gå att söka gravsatta med gravplatsnummer även på de kvarter med många gravplatser.

Older grave Book

5/2/2013.

Description!

The Cemeteries Administration look for titleholder

5/19/2011. The grave plot is marked with a sign when The Cemeteries Administration wants the titleholder or relative to take contact.